Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έμπειρα άτομα καταρτισμένα στον τομέα τους. Οι επιθυμητές  ειδικότητες είναι:

  1. Παιδίατρος
  2. Λογοθεραπευτής
  3. Ψυχολόγος
  4. Διατροφολόγος
  5. Εκπαιδευτικός Μουσικοκινητικής Αγωγής

Για πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα και την περιγραφή των υπηρεσιών που απαιτούνται, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα, οι ενδιαφερόµενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων, τηλέφωνο επικοινωνίας 99737494 (κ. Χαράλαμπο Μιρή, Εκτελεστικό Διευθυντή), όπως και στην ιστοσελίδα www.anetroodos.org. Επιπλέον, πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook “Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας”.

Υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να είναι υπογεγραμμένος από τον αιτητή, στο γραφείο του “Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων” στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Τ.Κ. 2862, Καλοπαναγιώτης μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου). Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc