Επιδιώξεις μέσα από την λειτουργία του Δικτύου Μαραθάσας

1.
Προβολή και προώθηση του έργου του Δικτύου Μαραθάσας και διάδοση των αρχών, σκοπών, επιδιώξεων και προγραμμάτων του

2.
Συνεργασία με τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και με ημικρατικούς και μη κυβερνητικούς Οργανισμούς, Ιδρύματα, Σωματεία και άλλους φορείς και οργανώσεις που οι δραστηριότητες τους σχετίζονται με τους στόχους του Δικτύου Μαραθάσας

3.
Διαφώτιση της κοινής γνώμης για τους σκοπούς, προγράμματα και δραστηριότητες του Δικτύου Μαραθάσας, ενημέρωση των Μ.Μ.Ε, ετοιμασία υλικού πληροφόρησης σχετικά με τους σκοπούς, και τις αρχές του Δικτύου Μαραθάσας

4.
Ανάπτυξη επαφών και συνεργασία με Εθνικές Επιτροπές, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα με ανάλογους τομείς δραστηριότητας, στα πλαίσια των σκοπών του Δικτύου Μαραθάσας. Η συνεργασία αυτή, περιλαμβάνει κοινές διοργανώσεις, έρευνες, σεμινάρια, ανταλλαγές πληροφοριών

5.
Συμμετοχή των αρμόδιων εκάστοτε μελών και λειτουργών/συμβούλων του Δικτύου Μαραθάσας σε διεθνή δίκτυα, fora και συνέδρια που αφορούν τους στόχους και τα πεδία δράσης του Δικτύου Μαραθάσας γενικά. Η ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών για τις αποφάσεις και τις συμβάσεις οι οποίες υιοθετούνται διεθνώς για τα θέματα αυτά και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης όσων αφορούν και κρίνονται ωφέλιμες για την Κύπρο

6.
Διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δραστηριότητας, την οποία το Διαχειριστικό Συμβούλιο θεωρεί ότι έχει σχέση ή συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Δικτύου Μαραθάσας και/ή στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εξουσιών του

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc