Αγωγής και Φροντίδας

Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθµός θα παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα παιδιά εξασφαλίζοντας σε αυτά τα ακόλουθα:

 • Υγιεινή και ασφαλή παραµονή, προσαρµοσµένη στις ανάγκες κάθε ηλικίας φιλοξενούμενων παιδιών.
 • Απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας.
 • Εκπαιδευτικά προγράµµατα τα οποία θα καλλιεργούν, εµπλουτίζουν και αναβαθµίζουν την γνώση και τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που είναι ενσωµατωµένα στα άτοµα, τα οποία συµβάλλουν στη δηµιουργία της οικονοµικής, κοινωνικής και προσωπικής ευηµερίας.
 • Δηµιουργική απασχόληση που να εξασφαλίζει την αρµονική ψυχοσωµατική ανάπτυξη των παιδιών προσεγγίζοντάς τα µε αγάπη, στοργή, φροντίδα, εµπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, µε διάλογο και επεξήγηση µε στόχο την κοινωνικοποίηση και οµαλή συναναστροφή των παιδιών µεταξύ τους, την ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και την εµπέδωση κλίµατος ελευθερίας και ασφάλειας.
 • Εξειδικευµένες υπηρεσίες φροντίδας και διαπαιδαγώγησης σε παιδιά που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες τα οποία έχουν την δυνατότητα και είναι ωφέλιµο να ενταχθούν σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθµού.
 • Παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειες των παιδιών – λειτουργία προγραµµάτων για γονείς.
 • Υγιεινή και επαρκή διατροφή µε σωστή ποιοτική σύνθεση (Πρόγραµµα Διατροφής). Παρακολούθηση της διατροφής των παιδιών και παροχή συµβουλευτικής ενηµέρωσης και υποστήριξης στις οικογένειές τους.
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων/ διαλέξεων για θέµατα σωστής διατροφής και καταπολέµησης θεµάτων δυσθρεψίας (παχυσαρκίας ή ανεπαρκούς ποσοτικά ή ποιοτικά διατροφής).
 • Φροντίδα για την ατοµική καθαριότητά τους, καθώς και την καθαριότητα των χώρων της Μονάδας.
 • Τακτική ιατρική παρακολούθηση.
 • Συµβολή στην πρόληψη ή αντιµετώπιση προβληµάτων των παιδιών και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγµάτων αναγκαίο. Ως προς τούτο δύναται να πραγματοποιούνται κοινωνικές έρευνες, σε συνεργασία µε το παιδαγωγικό προσωπικό.