Προκήρυξη Θέσεων

Με βάση τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας προκηρύσσει:

  • Μια θέση Διευθύνοντος Προσώπου για τον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Λαμβανομένου υπόψη του μικρού δυναμικού του Σταθμού, το Διευθύνον πρόσωπο θα συγκαταλέγεται μεταξύ των παιδοκόμων που απασχολούνται στις ομάδες των παιδιών με καταμερισμό του εργάσιμου χρόνου αυτού αναλόγως των αναγκών του Σταθμού (αναφερόμενη ως Θέση 1).
  • Μια θέση Νηπιαγωγού για τον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό για παιδιά προσχολικής ηλικίας (αναφερόμενη ως Θέση 2).
  • Μια θέση εκπαιδευτικού πληροφορικής (αναφερόμενη ως Θέση 3)

Για πληροφορίες σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την κάλυψη της θέσης, τη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και το αντικείμενο της κάθε θέσης ξεχωριστά, οι ενδιαφερόµενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων, τηλέφωνο επικοινωνίας 99737494  (κ. Χαράλαμπο Μιρή, Εκτελεστικό Διευθυντή ), όπως και στην ιστοσελίδα www.anetroodos.org, από την οποία μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής. Επιπλέον περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook “Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας”.

Υποβολή Αιτήσεων

Η έκθεση, η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να είναι υπογραμμένος από τον αιτητή, στο γραφείο του “Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης Ορεινών Κοινοτήτων” στην παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Τ.Κ. 2862, Καλοπαναγιώτης μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 2:00μ.μ. (ημερομηνία αποστολής ταχυδρομείου).

Αιτήσεις στις οποίες δε θα έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ή/και οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δε θα ληφθούν υπόψη.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας σε περίπτωση μη εύρεσης ατόμων σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επιλέξει άτομα ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους με επαρκή κατά την κρίση της προσόντα για την πλήρωση των θέσεων.

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc