Το 1ο Διαχειριστικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης Μαραθάσας απαρτίζεται από τους Προέδρους των Κοινοτικών Συμβουλίων Πεδουλά, Μουτουλλά, Καλοπαναγιώτη, Οίκου και Γερακιών. Η συνθεση του Διαχειριστικού Συμβουλίου αποφασίστηκε το Σάββατο 23 Μαΐου 2020 ως ακολούθως:

Συντονιστής
κ. Λάμπρος Λάμπρου, Κοινοτάρχης Καλοπαναγιώτη

Γενικός Γραμματέας
κ. Μαρίνος Χριστοδούλου, Κοινοτάρχης Μουτουλά

Ταμίας
κ. Μάριος Θεοχάρους, Κοινοτάρχης Πεδουλά

Μέλος
κ. Χριστόδουλος Λάμπρου, Κοινοτάρχης Οίκου

Μέλος
κ. Μάριος Χαραλάμπους, Κοινοτάρχης Γερακιών

 • Το Διαχειριστικό Συμβούλιο οφείλει να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του Δικτύου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας.
 • Οι αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου θα πρέπει να εγκρίνονται από τα Κοινοτικά Συμβούλια των Συμβαλλομένων, Μελών του Διαχειριστικού Συμβουλίου.
 • Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης αυτού.
 • Δικαιοπραξίες οι οποίες επιχειρούνται ή συνομολογούνται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο και βρίσκονται εντός των ορίων της εξουσίας του, δεσμεύουν το Δίκτυο Μαραθάσας.
 • Το Διαχειριστικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται και να εφαρμόζει τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί.
 • Καταρτίζει και ψηφίζει κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό και απολογισμό του Δικτύου Μαραθάσας. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει και ψηφίζει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Δικτύου Μαραθάσας. Τέλος, καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Αποφασίζει την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού με την προϋπόθεση, όμως ότι υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του. Προσδιορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τα ειδικότερα καθήκοντα του παραπάνω προσωπικού, καθώς και την αμοιβή του, σύμφωνα με τους όρους των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και τις διατάξεις γενικότερα της νομοθεσίας.
 • Αποφασίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών και δωρεών, καθώς και για την ανακήρυξη ευεργετών και δωρητών, φίλων και χορηγών του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Καθορίζει τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ιδιότητας των «Φίλων», «Δωρητών», «Χορηγών» και «Ευεργετών» του Δικτύου Μαραθάσας, καθώς και τα πλεονεκτήματα που ο καθένας από αυτούς απολαμβάνει.
 • Το Διαχειριστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αναθέσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα/τες σε μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου το οποίο στην εκτέλεση ή άσκησή τους θα είναι υπόλογο στο Διαχειριστικό Συμβούλιο.
Συντονιστής του Διαχειριστικού Συμβουλίου:
 • Προεδρεύει και συντονίζει τις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου.
 • Έχει την νικούσα ψήφο στις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου σε περιπτώσεις ισοψηφίας.
 • Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου.
 • Συγκαλεί σε συνεδρία το Διαχειριστικό Συμβούλιο όταν δύο (2) τουλάχιστον μέλη του το ζητήσουν γραπτώς.
 • Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου Μαραθάσας σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και τους Επικεφαλής Προγραμμάτων.
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά το Δίκτυο Μαραθάσας και γενικά όλα τα εξερχόμενα έγγραφα του Δικτύου.
 • Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Εκπροσωπεί το Δίκτυο Μαραθάσας στις σχέσεις του με τρίτους.

 

Γενικός Γραμματέας
 • Τηρεί και φυλάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διαχειριστικού Συμβουλίου και γενικά των αρχείων του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Δικτύου Μαραθάσας καθώς και την τήρηση αρχείου όλων των εισερχόμενων εγγράφων και επιστολών.
 • Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη της σφραγίδας του Δικτύου Μαραθάσας, όταν καθοριστεί και εγκριθεί, με την οποία σφραγίζει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και επιστολές.
 • Είναι υπεύθυνος για τον καταρτισμό της ετήσιας έκθεσης απολογισμού των δραστηριοτήτων και γενικά της λειτουργίας του Δικτύου Μαραθάσας. Η έκθεση καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Συντονιστή, τον Ταμία και τους Επικεφαλής Προγραμμάτων.
 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων γραφειακού και γραμματειακού χαρακτήρα που αφορούν το Δίκτυο Μαραθάσας.
 • Νοείται ότι το Διαχειριστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον διορισμό κατάλληλου προσώπου που δεν είναι μέλος του για την εκτέλεση των πιο πάνω.

 

Ταμίας
 • Είναι ο υπεύθυνος για τον καταρτισμό του ετήσιου προϋπολογισμού και απολογισμού του Δικτύου Μαραθάσας. Μαζί με τον απολογισμό, καταρτίζει και τον γενικό ισολογισμό του ενεργητικού και του παθητικού του Δικτύου Μαραθάσας.
 • Είναι ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της τήρηση Λογιστικών Βιβλίων και ελέγχου των λογαριασμών (Άρθρο 11)
 • Είναι ο υπεύθυνος για όλα τα θέματα που αφορούν τους οικονομικούς πόρους του Δικτύου Μαραθάσας (Άρθρο 12)
 • Είναι ο υπεύθυνος για την ετοιμασία διατακτικών πληρωμής για όλες τις πληρωμές που θα διενεργούνται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο όσο και οι επιμέρους Δομές.
 • Νοείται ότι το Διαχειριστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον διορισμό κατάλληλου προσώπου που δεν είναι μέλος του για την εκτέλεση των πιο πάνω.

 

Ειδική Επιτροπή και Επικεφαλής Προγράμματος
 • Για την υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε νέας δομής (π.χ. παιδοκομικός σταθμός) που θα δημιουργείται καθώς και για όλα τα προγράμματα που θα αναπτύσσονται από την δομή αυτή θα καθορίζεται μια Ειδική Επιτροπή.
 • Η Ειδική Επιτροπή θα λαμβάνει τον τίτλο της Δομής για την οποία έχει συσταθεί (π.χ. Ειδική Επιτροπή Παιδοκομικού Σταθμού)
 • Ο αριθμός των Μελών θα αποφασίζεται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο και δεν πρέπει να είναι λιγότερα από τρία.
 • Στην Ειδική Επιτροπή μπορούν να μετέχουν εκτός του Διαχειριστικού Συμβουλίου και μέλη από την Οργανωμένη Κοινωνία των Πολιτών για αύξηση της συμμετοχικότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 • Η Ειδική Επιτροπή θα αποφασίζει για την σφραγίδα, το έμβλημα και την επωνυμία της Δομής για την οποία έχει οριστεί υπεύθυνη.
 • Η Ειδική Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίζει ετήσιο πλάνο δραστηριοτήτων και προϋπολογισμό.
 • Η Ειδική Επιτροπή θα διατηρεί Ειδικό Ταμείο και όλες οι πληρωμές με επιταγή θα πρέπει να υπογράφονται από τον Συντονιστή Διαχειριστικού Συμβουλίου και τον Επικεφαλής Προγράμματος. Νοείται ότι για κάθε πληρωμή θα πρέπει να ετοιμάζοντας εντάλματα πληρωμών τα οποία να υπογράφονται από τον Ταμία  του Διαχειριστικού Συμβουλίου.
 • Όλες οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής πρέπει να επικυρώνονται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο.
 • Ο Επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι Μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου το οποίο θα ορίζεται από το Διαχειριστικό Συμβούλιο.
 • Αρμοδιότητες του Επικεφαλής Προγράμματος:
  • Θα παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία της Δομής καθώς και την τήρηση των προϋποθέσεων των Προγραμμάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Υπουργείου ή/και του Φορέα ο οποίος τα συγχρηματοδοτεί.
  • Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Διαχειριστικού Συμβουλίου, το οποίο θα είναι υπόχρεος να ενημερώνει.
  • Προετοιμάζει και υποβάλλει τις αιτήσεις των Προγραμμάτων και τα απαιτούμενα για την εξέλιξη και παρακολούθησή του έγγραφα.
  • Έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των Προγραμμάτων.
  • Καταρτίζει και εισηγείται στην Ειδική Επιτροπή τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα
   και κανονικότητά τους.
  • Ενημερώνει την Ειδική Επιτροπή για τα αναγκαία έγγραφα και τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων.
  • Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία του Προγράμματος.
  • Πιστοποιεί τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών του Προγράμματος.
 • Νοείται ότι το Διαχειριστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει τον διορισμό κατάλληλου προσώπου που δεν είναι μέλος του για την εκτέλεση των πιο πάνω.

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc