Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται να αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την επίτευξη των ακόλουθων δράσεων:

1.
Στήριξη και ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας και ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων,

2.
Συμφιλίωση της εργασίας με την οικογενειακή ζωή, με την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εξαρτώμενων μελών της οικογένειας

3.
Προώθηση των τεχνών, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομίας με την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων

4.
Προώθηση της εκπαίδευσης και της επιστήμης μέσα από συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά και Εξειδικευμένα Κέντρα

5.
Προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της επίλυσης διαφορών ή της συμφιλίωσης, της θρησκευτικής ή εθνικής αρμονίας ή ισότητας και ιδιαιτερότητας

6.
Ανάπτυξη της αναγνωρισμένης δυνατότητας του αθλητικού κινήματος να εντείνει τη σωματική άσκηση λαμβανομένου υπόψη ότι έχει μεγαλύτερη επιρροή από οποιοδήποτε άλλο κοινωνικό κίνημα

7.
Προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και του αθλητισμού για την επίτευξη των γενικών στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η οποία βασίζεται και στους θετικούς αντίκτυπους από τη δημόσια υγεία και την ενεργό γήρανση

8.
Ανάπτυξη υπηρεσιών που στοχεύουν στην πρόληψη κοινωνικών προβλημάτων / κοινωνικού αποκλεισμού, ευάλωτων πολιτών που ανήκουν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού

9.
Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και εξειδικευμένων προγραμμάτων, για παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικους, θύματα εμπορίας προσώπων, ηλικιωμένους, ΑμεΑ, και άλλα

10.
Στήριξη της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και της ενεργού πολιτότητας των μελών της κοινωνίας

11.
Ενίσχυση των κρατικών πολιτικών που στοχεύουν στα πιο πάνω

12.
Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, προς όφελος της ορεινής κοινωνίας των κοινοτήτων και της Μαραθάσας γενικά ο οποίος θεωρείται συναφής με τους σκοπούς των πιο πάνω παραγράφων

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc