Τα Κοινοτικά Συμβούλια Γερακιών, Μουτουλλά, Οίκου, Πεδουλά, και Καλοπαναγιώτη συμφώνησαν, στο πλαίσιο της εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπογράφεται με έναυσμα την Κυβερνητική απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή Ολοκληρωμένης Πολιτικής για την Ανάπτυξη της Ορεινής Κύπρου καθώς και την εκπονηθείσα για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους (ΕΣΑΟΚ).

Η στοχοθέτηση της ΕΣΑΟΚ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (εδαφική δικαιοσύνη) μέσω της βιώσιμης και εδαφικής ανάπτυξης των ορεινών κοινοτήτων συνδέεται κυρίως με τον τομέα των κοινωνικών υποδομών (υγεία, εκπαίδευση, φροντίδα, πολιτιστική δημιουργία). Όπως έχει καταδειχθεί μέσα από την ΕΣΑΟΚ η γεωγραφική περιοχή Μαραθάσας υστερεί σε μεγάλο βαθμό στον τομέα αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ως εκ τούτου τα Κοινοτικά Συμβούλια Μαραθάσας αποφάσισαν να συνεργαστούν και αλληλέγγυα μεταξύ τους να οργανωθούν σε μια εδαφική συλλογικότητα. Αυτή η προσπάθεια θα εκφρασθεί μέσω ενός δικτύου συνεργασίας το οποίο θα υποστηρίξει κάθε συλλογική προσπάθεια για την κοινωνική ενίσχυση και ευημερία των κοινοτήτων τους.

Μια τέτοια οργάνωση αναμένεται να προσφέρει :

  • αφενός τη δυνατότητα καλύτερης ενημέρωσης, επικοινωνίας και
  • συνεργασίας, αφετέρου, την συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα προς επίτευξη των σκοπών και στόχων της συνεργασίας τους.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην υποστήριξη της προσπάθειας που καταβάλλει η Κυβέρνηση για αναγέννηση της ορεινής Κύπρου καθώς και στην ανάπτυξη δομών και προγραμμάτων υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας όπως αυτά περιεγράφηκαν στην ΕΣΑΟΚ. Οι Πρόεδροι των κοινοτήτων Μαραθάσας θεωρούν ότι ως σώμα δημοκρατικά εκλεγμένων και πλήρως αντιπροσωπευτικών οργάνων των ορεινών Κοινοτήτων της περιοχής θα πρέπει να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες που καταβάλλονται για το Τρόοδος της νέας εποχής, ανταποκρινόμενες στις νέες ευκαιρίες, προκλήσεις και προοπτικές που διαμορφώνονται. Για τον λόγο αυτό αποφασίζουν να εγκαθιδρύσουν Δίκτυο για συμμετοχή και γενικά κοινή οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων για κοινωνική ευημερία και αλληλεγγύη προς τους πολίτες τους αλλά και τις γενεές που θα έλθουν. Το Δίκτυο στοχεύει στην «καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πνεύματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»

Το 1ο Διαχειριστικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης Μαραθάσας, επειδή το θέμα δημιουργίας δομών για τα παιδιά και τους νέους της περιοχής αποτελεί ζήτημα υψηλής σημασίας και προτεραιότητας, αποφάσισε να προωθήσει την λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και Πολυκέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους. Για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω δομών αποφασίστηκε η σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε μία από αυτές. Το Σάββατο 23 Μαΐου 2020 εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Χριστόδουλο Λάμπρου, Κοινοτάρχη Οίκου στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Την ………………….. 2020 εξέλεξε ομόφωνα τον κ. Λάμπρο Λάμπρου, Κοινοτάρχη Καλοπαναγιώτη στην θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυκέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους,

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc