Εγγραφές μαθητών

 1. Δικαίωμα εγγραφής στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθµό έχουν:
 • όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα
 • παιδιά με σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στον Σταθμό, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κράτους. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, η Διοικούσα Επιτροπή, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται από την ΔΕ ή να προσλαμβάνεται από την οικογένεια του παιδιού με την ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής από αυτήν και με τη σύμφωνη πάντα γνωμοδότηση της ΔΕ. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και το Διευθύνων  πρόσωπο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την πρόληψή του.
 • Ειδικότερα, στον Σταθμό γίνονται δεκτά βρέφη από 2 μηνών έως 2 ετών και νήπια από 2 έως 4 χρονών και 8 μηνών.  Επιπλέον παιδιά που φοιτούν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο κατά τις ώρες, ημέρες και περιόδους που είναι κλειστό.
 1. Δικαίωμα εγγραφής στον Σταθμό έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.
 1. Τα εγγραφόμενα παιδιά θα πρέπει να διαμένουν μόνιμα στην γεωγραφική περιοχή Μαραθάσας ή να είναι παιδιά αποδήμων που έχουν δεύτερη κατοικία σε κοινότητα της περιοχής ή να φιλοξενούνται στην περιοχή λόγω ειδικών συνθηκών, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε άλλη περιοχή, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Δεν προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής ο εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους έναντι της ιδιότητας του κατοίκου.
 1. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των παιδιών στον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης.

δ) Βεβαίωση ανεργίας ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που η Διοικούσα Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στον Σταθμό. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 15 Μαρτίου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Μαρτίου συνέρχεται η Διοικούσα Επιτροπή του Σταθμού, συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει πίνακα επιλογής βάση κριτηρίων και μοριοδότησης όπως αυτά έχουν εγκριθεί από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης, τον οποίο υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών. Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο κοινοτικό κατάστημα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε έτους. Τις αποφάσεις εγγραφής παιδιών στον Σταθμό λαμβάνει η Διοικούσα Επιτροπή στην βάση κριτηρίων και μοριοδότησης που εγκρίνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Στήριξης.

Για τα παιδιά που θα εγγραφούν στον Σταθμό και παράλληλα σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική θα υποβληθούν δύο αιτήσεις εγγραφής. Η πρώτη θα αφορά τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σταθμό για την περίοδο λειτουργίας του Δημοσίου Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, δηλαδή τα απογεύματα, τα Σάββατα και τις σχολικές αργίες οι οποίες δεν είναι δημόσιες. Η δεύτερη για την περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά για την θερινή περίοδο, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου. Για τον μήνα αυτό θα εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα και για το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο σχετική αίτηση εγγραφής.

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ.5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τον Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό ενεργείται πάντοτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής:

α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.

γ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.

Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει ή να τροποποιεί κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών. Η απόφαση αυτή θα αξιολογείται ανά έτος και θα πρέπει να λαμβάνεται σε διαβούλευση και με την σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Κοινωνικής Προόδου Ορεινών Κοινοτήτων.

Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή. Με την ίδια απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας του Παιδοκομικού Σταθμού, δεν επιτρέπεται να προταθούν και να υλοποιηθούν οποιεσδήποτε δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων ή επιλογή συμμετοχής παιδιών με επιπρόσθετη επιβάρυνση. Όλα τα παιδιά θα έχουν ίση πρόσβαση στο καθημερινό πρόγραμμα, στις δραστηριότητες και στα ειδικά προγράμματα. Με βάση τις ανάγκες της περιοχής, γενικότερες και ειδικότερες, το Επιστημονικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Προόδου Ορεινών Κοινοτήτων και το Παιδαγωγικό Προσωπικό θα καθορίζουν τα προγράμματα περιλαμβανομένων των όποιων  δραστηριοτήτων κρίνονται απαραίτητες ανεξαρτήτως βιωσιμότητας και με μόνο προαπαιτούμενο την τεκμηρίωση της ανάγκης και την εκπλήρωση των στόχων λειτουργίας του Σταθμού.

Με ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής και την υποστήριξη του Δικτύου Κοινωνικής Προόδου Ορεινών Κοινοτήτων αφενός θα διατηρούνται χαμηλά τα τροφεία τηρουμένων των προδιαγραφών Οικονομικής Επιβάρυνσης αφετέρου θα προσελκύουν χρηματοδοτήσεις για την λειτουργία του Σταθμού.

Τα τροφεία θα γνωστοποιούνται με ανάρτηση κάθε χρόνο στις προσκλήσεις εγγραφής για τον Παιδοκομικό Σταθμό και στις προσκλήσεις δήλωσης συμμετοχής στα ειδικά προγράμματα, θα καταβάλλονται μηνιαία και θα αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κατηγορία Α: Βρεφοκομικό Τμήμα,  2 μηνών έως 2 ετών
 • Κατηγορία Β: Παιδοκομικό Τμήμα, από 2 έως 4 χρονών και 8 μηνών
 • Κατηγορία Γ: Παιδοκομικό Τμήμα, Απογευματινή φροντίδα παιδιών που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική
 • Κατηγορία Δ: Τροφεία για Ειδική Φροντίδα Παιδιών που θα εντάσσεται στα παραπάνω τμήματα
 • Κατηγορία Ε: Ημερήσια Τροφεία

Τα τροφεία θα ισχύουν για το Σχολικό Έτος του Σταθμού.

Τα τροφεία κατηγορίας Γ θα ισχύουν για τις Υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον Σταθμό κατά Σχολική περίοδο του Δημοσίου Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής, δηλαδή τα απογεύματα. Για παροχή υπηρεσιών κατά την περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά για την θερινή περίοδο – δηλαδή από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες), θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση ενδιαφέροντος και θα υπάρχει ειδική χρέωση τροφείων με βάση τις πρόνοιες του συγκεκριμένου προγράμματος. Στην παραπάνω περίοδο θα εξαιρείται ο Αύγουστος μήνας για τον οποίο θα ισχύει ειδικό πρόγραμμα μετά από εισήγηση της Επιστημονικού Συμβουλίου και όπως ειπώθηκε παραπάνω ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Τροφεία Κατηγορίας Ε, για όποια Σάββατα ζητηθεί η παραχώρηση υπηρεσιών. Στην ίδια κατηγορία τροφείων θα εμπίπτουν και οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τις Σχολικές Αργίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Δημόσιες αργίες.

Πέραν των παραπάνω χρεώσεων θα προσφέρονται ειδικά προγράμματα και υπηρεσίες για τα οποία θα υπάρχει ειδική χρέωση τροφείων με βάση τις πρόνοιες έκαστου προγράμματος.

Η Διοικούσα Επιτροπή κάθε Νοέμβριο θα καθορίζει τα κριτήρια και τα ποσοστά έκπτωσης στα τροφεία που θα ισχύουν την αμέσως επόμενη σχολική χρονιά και των προγραμμάτων που θα ισχύουν κατά την διάρκειά της. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η περεταίρω από τις κανονικές εκπτώσεις πιθανή μείωση αυτών. Η παραπάνω απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Αφού εγκριθεί η σχετική απόφαση από τη Διοικούσα Επιτροπή θα ανακοινώνεται με την κάθε επόμενη προκήρυξη δήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Σταθμό. Οι εκπτώσεις αφορούν τις πάρα κάτω κατηγορίες:

 1. Εισοδηματικά/ Οικονομικά Κριτήρια, έως 12%, υπό αξιολόγηση ανά διετία
 2. Κοινωνικά Κριτήρια, έως 8%, υπό αξιολόγηση ανά διετία
 3. Κριτήρια εντοπιότητας, έως 50%, σταθερή για 5 χρόνια, επιδοτούμενη από το Ίδρυμα
 4. Ειδικές περιπτώσεις έως 100%, κατ’ έτος καθορισμός ποσοστού και δικαιούχων

Οι λεπτομέρειες για το ύψος των οικονομικών κριτηρίων όπου θα ισχύουν οι εκπτώσεις θα ανακοινωθούν μετά από την 1η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη για την έκπτωση του 8%.

Στα μη εγγεγραμμένα παιδιά του Σταθμού στα οποία θα παρέχονται μεμονωμένες υπηρεσίες περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα δεν θα ισχύουν οι παραπάνω εκπτώσεις εκτός και εάν αποφασίσει διαφορετικά η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.

Για την μεταφορά των παιδιών ο Σύνδεσμος Γονέων σε συνεργασία με την Διαχειριστική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον περί Οδικής Ασφάλειας Νόμο θα ετοιμάζει πρόταση προς τη Διοικούσα Επιτροπή. Αφού αποφασιστούν οι κατηγορίες των εξυπηρετούμενων η Διαχειριστική Επιτροπή θα καθορίζει το κόστος μεταφοράς των παιδιών.

Σε περίπτωση που τα βρέφη ή νήπια θα μεταφέρονται στο Σταθμό με μεταφορικό μέσο θα λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς των νηπίων/βρεφών.

Με απόφαση του Διευθύνοντος προσώπου του σταθμού ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων και των βρεφών, κατά τη μεταφορά τους, σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους ή αλλιώς λαμβάνεται ως υπερωριακή απασχόληση και πληρώνονται ανάλογα.

Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ανάλογο της οικονομικής δυνατότητας των γονέων.