Διοικούσα Επιτροπή Σύμπραξης

Προβλέπεται η συγκρότηση Διοικούσας Επιτροπής ως όργανο διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης του Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

 1. Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός θα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα εκπροσωπείτε στο Διαχειριστικό Συμβούλιο του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης Μαραθάσας.
 2. Η Διοικούσα Επιτροπή θα είναι πενταμελές και θα αποτελείται από τους ακόλουθους:
  1. Ο Πρόεδρος και ένα Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας που έχει οριστεί ως Συντονιστής/ Διαχειριστής της Σύμπραξης
  2. Ένα Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίο από τις άλλες τρεις κοινότητες που μετέχουν στην Σύμπραξη
 3. Η Διοικούσα Επιτροπή θα υποστηρίζεται από Ειδική Επιτροπή η οποία θα αποτελείται από:
  1. Δύο μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ορεινών Κοινοτήτων
   Ένα μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. καθηγητή πρώτης βαθμίδας (στην παρούσα συγκρότηση του συμβουλίου ορίζεται ο Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός  με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης ως παιδαγωγικά υπεύθυνος για την κατάρτιση του προγράμματος λειτουργίας του Παιδοκομικού Σταθμού)
   Ένα μέλος ΔΕΠ ή ομότιμος Καθηγητής από τον ακαδημαϊκό χώρο της Κύπρου
  2. Το Διευθύνων  πρόσωπο του Παιδοκομικού Σταθμού όταν τοποθετηθεί
  3. Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων όταν συγκροτηθεί ο Σύνδεσμος.
 4. Ο Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής θα είναι Μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαραθάσας και θα ορίζεται από αυτό.
 5. Η Διοικούσα Επιτροπή θα ορίζει Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.
 6. Η Διοικούσα Επιτροπή θα μπορεί να συνεδριάζει με την παρουσία τριών (3) μελών από τα πέντε (5) που αποτελούν τη σύστασή της. Οι αποφάσεις της θα λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Επικεφαλής της Διοικούσας Επιτροπής.
 7. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θα διαρκεί όσο και η θητεία του Διαχειριστικού Συμβουλίου του Δικτύου Μαραθάσας.
 8. Νοείται ότι προνοείται ο διορισμός κατάλληλου προσώπου για την Γραμματειακή υποστήριξη του Παιδοκομικού Σταθμού και της Διοικούσας Επιτροπής.

Πληροφορίες για τα καθήκοντα, τις εξουσίες, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες της Διοικούσας Επιτροπής, τις αρμοδιότητες και τα ειδικά καθήκοντα του επικεφαλή, τις αρμοδιότητες του Γραμματέα και του ταμία, καθώς και πληροφορίες για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τον έλεγχο των λογαριασμών, καθώς και για τους οικονομικούς πόρους περιέχονται στο Παράρτημα 1.