Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Παιδοκομικού Σταθμού

Εισαγωγή

Στόχος της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων του Τρόοδος, είναι το Τρόοδος να αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει στο σύνολο των πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη μελέτη, με βάση την αρχή της Ορεινότητας, η Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους (ΕΣΑΟΚ) στοχεύει και στη δημιουργία παιδοκομικού σταθμού που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής. Η Διεύρυνση και βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της ορεινότητας με ενσωμάτωση των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων του Τροόδους αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η διαθεσιμότητα καλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας νηπίων ηλικίας από 2 μηνών έως την ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λόγοι είναι προφανείς:

Στηρίζεται ο οικογενειακός προγραμματισμός και μειώνεται το δημογραφικό πρόβλημα. Το 2002, η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης καθόρισε τους στόχους σε αυτόν τον τομέα: «(…) τα κράτη μέλη οφείλουν … να επιδιώξουν, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση δυνατοτήτων βρεφονηπιακής μέριμνας και τα εθνικά συστήματα παροχής, έως το 2010, την παροχή βρεφονηπιακής φροντίδας για το 90% τουλάχιστον των παιδιών μεταξύ της ηλικίας των τριών ετών και της ηλικίας της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και για το 33% τουλάχιστον των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών.» Έκτοτε, η επίτευξη των «στόχων της Βαρκελώνης» αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής της Λισαβόνας και στη συνέχεια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η αγωγή και φροντίδα των μικρών παιδιών αγγίζει άμεσα το θεσμό της κοινωνικής πρόνοιας μιας οργανωμένης κοινωνίας. Ο βρεφονηπιακός Παιδοκομικός Σταθμός είναι ο θεσμός που στοχεύει στην εξάλειψη των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους, στην ομαλή μετάβαση των μικρών παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και στην παροχή υπηρεσιών. Η διαθεσιμότητα υπηρεσιών μέριμνας και παιδικών Σταθμών στηρίζει την υλοποίηση του οικογενειακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την επιβράδυνση του ρυθμού δημογραφικής ανάπτυξης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Φαίνεται, πράγματι, ότι τα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας σήμερα είναι εκείνα που έχουν διευκολύνει την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή και που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό απασχόλησης γυναικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).

Ο Παιδοκομικός Σταθμός είναι ένας χώρος που πρέπει να αποπνέει οικογενειακή ζεστασιά, θαλπωρή και αγάπη! Η σπουδαιότητα των πρώτων παιδικών χρόνων είναι τεράστια για την ψυχοσωματική εξέλιξη του ανθρώπου. Κατά τη βρεφική ηλικία (0-2 ετών) αναπτύσσεται η αισθησιοκινητική» σκέψη και από την ηλικία των 2-6 ετών είναι το στάδιο της προλογικής νόησης που αναπτύσσεται καθοριστικά η γλωσσική ικανότητα που σηματοδοτεί την έναρξη της ικανότητας του συμβολισμού και των εσωτερικών αναπαραστάσεων. Για τα πρώτα και τόσο σηµαντικά χρόνια της ζωής των παιδιών το ασφαλές και φιλικό περιβάλλον και η σωστή διαπαιδαγώγηση, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση, στη σωµατική και πνευματική ανάπτυξη, καθώς και στην ψυχική και αισθητική καλλιέργεια τους.

Μέσα από την Εθνική στρατηγική ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων διαφάνηκε η αναγκαιότητα δημιουργίας Παιδοκομικού Σταθμού στην περιοχή Μαραθάσας. Ο προτεινόμενος σταθμός θα δημιουργηθεί σύµφωνα µε ευρωπαϊκά πρότυπα, για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής.

Αφορά εξυπηρέτηση παιδιών από 2 μηνών μέχρι της ηλικίας των 4 χρονών και 8 μηνών, επιπρόσθετα απογευματινή απασχόληση παιδιών μέχρι 6 χρονών, καθώς και απασχόλησή τους κάθε Σάββατο.

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Ο Παιδοκομικός Παιδοκομικός Σταθμός θα είναι εγγεγραμμένος δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 28 του περί Παιδιών Νόμου (Κεφ.352), τους περί Παιδιών Τροποποιητικούς Νόμους Ν.62(Ι)/2011 και Ν.143(Ι)/2002 και το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.262/2011, που εκδόθηκε από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 29 του περί Παιδιών Νόμου. Υπεύθυνο για την αδειοδότηση του Παιδοκομικού Σταθμού είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας που υπάγονται σε αυτό.